Pliny V. and Della (Welch) Richardson. Photo courtesy of M. Hesse.